Ban giám đốc

 • Ban giám đốc

  Board of Management

  Giám đốc: CEO Ông Hồ Sĩ Thuận/ Mr.Ho Si Thuan
  Quốc tịch: Nationality Việt Nam/ Vietnamese
  Năm sinh: Year of Birth 1978
  Trình độ chuyên môn: Qualification Cử nhân QTKD Quốc tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/ Bachelor of International Business Admisnistration, MBA

  Ông Hồ Sĩ Thuận đã có nhiều năm công tác trong ngành vận tải biển; từng giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Thương mại và Khai thác, Công ty cổ phần Vận tải và Lai dắt tàu biển Falcon; Phó giám đốc Vinalines Hochiminh; Trưởng ban Kinh doanh Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí; Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế; Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long; Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Xăng Dầu Phương Nam

  Mr. Ho Si Thuan has many years working in the shipping industry; used to hold the position of Deputy Director in charge of Trade and Operations, Falcon Shipping and Transportation Joint Stock Company; Deputy Director of Vinalines Hochiminh; Head of Sales Department of PetroVietnam Transportation Joint Stock Corporation; Member of the BOD of International Gas Product Transport Joint Stock Company; Member of the BOD, Cuu Long Petroleum Transport Service Joint Stock Company; Chairman of Cuu Long Petroleum Transport Service Joint Stock Company; Member of the BOD of Phuong Nam Petroleum Transport Joint Stock Company

  Phó giám đốc: Deputy Director Ông Phạm Huy Hiệp/ Mr. Pham Huy Hiep
  Quốc tịch: Nationality Việt Nam/ Vietnamese
  Năm sinh: Year of Birth 1972
  Trình độ chuyên môn: Qualification Kỹ sư, Máy trưởng tàu biển/ Chief Engeneer

  Ông Phạm Huy Hiệp đã có nhiều năm công tác trong ngành vận tải biển; từng giữ chức vụ Máy trưởng tàu biển; Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư, Công ty Vinashinlines – Hochiminh; Phó phòng Kỹ thuật Tổng Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin; Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

  Mr. Pham Huy Hiep has many years working in the shipping industry; used to be a chief engeneer; Head of Material Technology Department, Vinashinlines – Hochiminh Company; Deputy Manager of Technical Department of Vinashin Ocean Transportation Company Limited; Head of Material Technology Department of Phuong Dong Viet Oil Transportation Joint Stock Company.

  Phó giám đốc: Deputy Director Ông Ngô Mạnh Hà / Mr.Ngo Manh Ha
  Quốc tịch: Nationality Việt Nam/ Vietnamese
  Năm sinh: Year of Birth 1976
  Trình độ chuyên môn: Qualification Kỹ sư vận tải biển/ Bachelor of Sea Transport

  Ông Ngô Mạnh Hà đã có nhiều năm công tác trong ngành vận tải biển; từng giữ chức vụ Phó phòng Hành chính Nhân sự, Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn; Phó phòng Quản lý tàu Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn; Phó phòng Khai thác Thương vụ, Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt; Trưởng phòng Khai thác Thương vụ, Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.

  Mr. Ngo Manh Ha has many years working in the shipping industry; used to hold the position of Deputy Manager of Human Resources Department, Saigon Maritime Joint Stock Company; Deputy Manager of Ship Management Department of Saigon Maritime Joint Stock Company; Deputy Manager of Commercial Exploitation Department, Phuong Dong Viet Oil Transportation Joint Stock Company; Head of Commercial Exploitation Department, Phuong Dong Viet Oil Transportation Joint Stock Company.

   

  Phó giám đốc: Deputy Director Ông Vũ Trọng Độ / Mr Vu Trong Do
  Quốc tịch: Nationality Việt Nam / Vietnamese
  Năm sinh: Year of Birth 1977
  Trình độ chuyên môn: Qualification Kỹ sư vận tải biển /Bachelor of Sea Transport

  Ông Vũ Trọng Độ đã có nhiều năm công tác trong ngành vận tải biển; từng giữ chức vụ Phó phòng Khai thác thương vụ, Chi nhánh Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại TP.HCM; Trưởng phòng Khai thác Công ty cổ phần Xăng dầu Sông Châu; Trợ lý Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên; Phó phòng Phát triển kinh doanh, Ban Kinh doanh Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí; Phó Ban Kinh doanh, Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

  Mr. Vu Trong Do has many years working in the shipping area; used to hold the position of Deputy Manager of Chartering and Operation Department, Branch of Vietnam National Shipping Lines; Manager of Chartering Department of Song Chau Petro Joint Stock Company; Assistant General Manager of HaTien Transport Joint Stock Company; Deputy Manager of Business Development Department, PetroVietnam Transportation Corporation; Deputy Manager of Business Division, PetroVietnam Transportation Corporation.


0 comment

Leave a reply

Call Now Button