Hội đồng quản trị

 • Hội đồng quản trị

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông HOÀNG ĐỨC CHÍNH
  Quốc tịch: Việt Nam
  Năm sinh: 1971
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
  Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông HỒ SĨ THUẬN
  Quốc tịch: Việt Nam
  Năm sinh: 1978
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD Quốc tế, Thạc sĩ QTKD
  Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
  Quốc tịch: Việt Nam
  Năm sinh: 1962
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán
  Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông NGUYỄN VĂN BẰNG
  Quốc tịch: Việt Nam
  Năm sinh: 1969
  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
  Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông TRẦN DUY TÂN
  Quốc tịch: Việt Nam
  Năm sinh: 1987
  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

0 comment

Leave a reply

Call Now Button