Trang chủ Giới thiệu Hội đồng Quản trị www.pvoilshipping.vn
 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông HOÀNG ĐỨC CHÍNH
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển
   
     
Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông HỒ SĨ THUẬN
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD Quốc tế, Thạc sĩ QTKD
   
     
Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1962
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán
   
     
Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1979
Trình độ chuyên môn: ThS Luật kinh tế
   
Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông NGUYỄN VĂN BẰNG
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1969
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh