Hội đồng quản trị

 • Hội đồng quản trị

  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  : HOÀNG ĐỨC CHÍNH
  Quốc tịch
  : Việt Nam
  Năm sinh
  : 1971
  Trình độ chuyên môn
  : Kỹ sư Kinh tế vận tải biển
       
  Ủy viên Hội đồng quản trị : HỒ SĨ THUẬN
  Quốc tịch
  : Việt Nam
  Năm sinh
  : 1978
  Trình độ chuyên môn : Cử nhân QTKD Quốc tế, Thạc sĩ QTKD
       
  Ủy viên Hội đồng quản trị : NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
  Quốc tịch
  : Việt Nam
  Năm sinh
  : 1962
  Trình độ chuyên môn : Cử nhân Toán
       
  Ủy viên Hội đồng quản trị : NGUYỄN VĂN BẰNG
  Quốc tịch : Việt Nam
  Năm sinh
  : 1969
  Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  Ủy viên Hội đồng quản trị : NGUYỄN THẾ ANH
  Quốc tịch
  : Việt Nam
  Năm sinh : 1978
  Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển